BasPlan

Att få en överblick över sitt skogsinnehav är en förutsättning för anpassad skogsskötsel på kort och lång sikt. BasPlan är ett hjälpmedel för Dig som vill kunna bedriva ett långsiktigt och hållbart skogsbruk. BasPlan innehåller beskrivningar på Ditt skogsinnehav och ger Dig råd och vägledning i hur Du bör bruka skogen under de kommande 10 åren. BasPlan är en Grön skogsbruksplan vilket betyder att den är godkänd som underlag för en certifierad fastighet enligt PEFC. BasPlan ger Dig en skoglig överblick och visar fördelningen över trädslag, ålder och åtgärdsförslag på Din fastighet.

BasPlan beskriver kortfattat de individuella beståndens drivningsförutsättningar samt dominerande vegetationstyp och bördighet. Förenklat anger BasPlan förutsättningarna för produktion av virke och var din fastighet håller höga naturvärden. Därefter ges rekommenderade åtgärdsförslag på hur Du bör sköta skogen på beståndsnivå. Utifrån Boreal Partners gedigna erfarenhet och idag tillgängliga skötselmallar skapas en ”att göra”-lista anpassad efter Dina mål med Din skog. En Basplan ger en överblick för hur Du bör sköta Din skog på enkelt och lättsamt sätt.

Så här funkar det!

01

Steg 1

Första steget i upprättandet av en BasPlan är ett möte där Du tillsammans med oss får möjlighet att tala om Ditt mål och Dina önskemål kring hur Du vill bruka skogen på Din fastighet.

02

Steg 2

Därefter förtolkar vi skogen via flygbilder och modeller för att dela in skogen i avdelningar med likartad skog. Sedan besöker Boreal Partner alla avdelningar för att fastställa alla skogliga parametrar och förtolkade beståndgränser korrigeras efter skogens variation i fält för att bli mer exakt. Parametrar som registreras i varje avdelning är: virkesförråd, trädslagsblandning, ålder, skötselbehov, naturvärden, vegetationstyp etc.

03

Steg 3

Efter arbetet i fält sammanställs produktions- och miljömål för de kommande 10 åren specifikt för varje enskild avdelning. Det resulterar i specifika förslag på skötselåtgärder för varje avdelning. Dessa åtgärder anpassas efter de mål Du vill ha med din skog.

04

Steg 4

När detta arbete är slutfört och BasPlanen är sammanställd, skrivs den ut och Du får en pärm med all information. Du kan även få planen Digitalt på en USB sticka, för inladdning i pcSKOG. Därutöver får Du inplastade Kartor som Du kan använda i fält och i kontakten med virkesköpande organisation.

04

Sammanfattning

Boreal Partner ger Dig en BasPlan som uppfyller kraven för PEFC. Vi ser till att Du får skogsdata av högsta kvalité och skötselförslag utifrån en gedigen erfarenhet och befintliga skötselmallar. Du får en produkt av hög kvalité i handen, med kartor, avdelningstabeller och beskrivande texter för allt Du behöver veta om din skog. BasPlan fungerar även som värderingsunderlag mot banken vid eventuell försäljning av fastigheten.

Vanliga Frågor

Hur kommer jag i kontakt med Boreal Partner

Lättast är att maila, trycka på länken nedan. Eller varför inte ringa och pratat direkt med mig, Carl 073 038 94 44

Varför ska jag välja Boreal Partner till mina skogliga behov?

Boreal Partner öppnar nya dörrar att se på skog. Med hjälp av våra tjänster skapar vi nytta för din skog vid första kontakt. Vi guidar och hjälper dig med de första stegen oavsett om du är nybliven eller erfaren skogsägare. Utifrån dina ambitioner bestämmer du hur långt du vill gå, men våra tjänster följer dig utmed hela vägen. Mot tillväxt!

I vilka geografier finns Boreal Partner.

Vi finns i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Småland

Kontakta oss

Vi på Boreal Partner är alltid öppna för ett förutsättningslöst möte med dig för att lyssna in dina behov. Vill du bara veta mer om oss, eller är du intresserad av några av våra tjänster eller produkter?

Läs om våra andra tjänster

Skogsvård och Trädfällning

När din föryngrade skog har vuxit mellan 4-15 år brukar det i regel vara dags för någon typ av röjning. Beroende på vilket sätt du valde att föryngra kalhygget på kan det finnas olika typer och stor konkurrens till de träd som ska utgöra din framtida skog. Boreal Partner utför även specialfällning och bortforsling av farliga träd i skog eller trädgård.

Naturvärdesinventering

Boreal Partner utför naturvärdesinventeringar enligt svensk standard SS199000:2023. Naturvärdesinventeringen görs erfarenhet från skoglig inventering och naturvård och inriktad kompetens. Kartläggningen av biologisk mångfald är en del i att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle.

KraftPartner

Med Boreal Partner som er närmaste KraftPartner garanteras ett 100 % genomfört arbete inom tidsmarginal, inom budget och med högsta kvalité. Med ESA-utbildad personal och lång erfarenhet av arbete i kraftledning vet vi att varje uppdrag är unikt. Vi avsynar genomfört arbete innan vi lämnar platsen och signalerar uppdrag slutfört, allt med nära kommunikation med uppdragsgivaren för trygghet, professionalism och stolthet för utfört arbete.