OptiPlan

En traditionell skogsbruksplan för skogen innebär att man sköter skogen utefter hur skogen mår vid inventeringstillfället och hur man tror att bestånd kommer utvecklas nästa 10 års period. Denna vanliga skötsel grundar sig på Skötselmallar och en subjektiv bedömning om när rätt tid för åtgärder bör ske. Vi erbjuder Dig ett smartare och mer affärsmässigt sätt att se på skogen! OptiPlan använder sig av skogliga tillväxtmodeller som förutsäger varje enskilt bestånds tillväxt 100 år framåt i tiden. Tillväxtmodellerna beräknar och jämför olika utfall i ditt skogsinnehav baserat på vilka skötselåtgärder du väljer, och när de utförs. Med OptiPlan säkerställs även de restriktioner som följer under skogsvårdslagen, såsom maximal ungskogsareal (ransoneringsregeln), lägsta slutavverkningsålder, certiferingsandel etc.

Därefter används optimeringsprogram utvecklas av SLU för att beräkna vilket scenario som ger det högsta nettovärdet med dagens penningvärde. OptiPlan diskonterar dina intäkter och kostnader från skogen för varje enskilt scenario, i varje enskilt bestånd, på en 100 års period - ett Nuvärde. Det scenario för varje enskilt bestånd som ger det högsta Nuvärdet indikerar det mest optimala skötselprogrammet för ett affärsmässigt skogsbruk och visar på den högsta potentialen i din skog! På en medelfastighet i Västernorrland kan OptiPlan ge dig upp till 20 % ökade nettointäkter under en planperiod jämfört med skötsel enligt subjektiva traditionella skötselmallar.

Så här funkar det!

01

Planering

Vid ett personligt möte bestämmer vi vilka begränsningar och mål som du vill att din skogsskötsel ska ha. Vi bestämmer också vilka räntor, priser och gödslingsrestriktioner i samråd. Förutsättningar är viktiga när man gör beräkningar på långa tidsperioder.

02

Indata

För att få en tillförlitlig OptiPlan, behöver du en nyligen uppdaterad, och noggrant utförd, skogsbruksplan. En BasPlan är en bra grund. (direktlänk att klicka på basplan, öppnas i nytt fönster).

03

Analys

Vi analyserar ditt skogsinnehav och skapar allt det data som behövs för att kvantifiera Din skogliga potential och som utgör grunden i OptiPlan.

04

Utskrift

Med tabeller, text och bilder visualiserar vi din Potential.

05

Överlämning

I ett avslutande möte lämnar vi över OptiPlan i Pärmformat och förklarar vad den innebär för Dig!

Sammanfattning

OptiPlan syftar till att rekommendera rätt skötselåtgärder i rätt tid och beräkna konsekvenserna av dessa beslut på en skoglig omloppstid. Med rätt skötselprogram kan vi minska omloppstiden, öka skogens förräntning (tillväxt) och minska de biologiska och affärsmässiga riskerna. Rätt beslut i rätt tid minskar risken för oförutsägbara konsekvenser och ger en trygghet i de skogliga beslut som ska fattas på din fastighet.

Vanliga Frågor

Hur kommer jag i kontakt med Boreal Partner

Lättast är att maila, trycka på länken nedan. Eller varför inte ringa och pratat direkt med mig, Carl 073 038 94 44

Varför ska jag välja Boreal Partner till mina skogliga behov?

Boreal Partner öppnar nya dörrar att se på skog. Med hjälp av våra tjänster skapar vi nytta för din skog vid första kontakt. Vi guidar och hjälper dig med de första stegen oavsett om du är nybliven eller erfaren skogsägare. Utifrån dina ambitioner bestämmer du hur långt du vill gå, men våra tjänster följer dig utmed hela vägen. Mot tillväxt!

I vilka geografier finns Boreal Partner.

Vi finns i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Småland

Kontakta oss

Vi på Boreal Partner är alltid öppna för ett förutsättningslöst möte med dig för att lyssna in dina behov. Vill du bara veta mer om oss, eller är du intresserad av några av våra tjänster eller produkter?

Läs om våra andra tjänster

Skogsvård och Trädfällning

När din föryngrade skog har vuxit mellan 4-15 år brukar det i regel vara dags för någon typ av röjning. Beroende på vilket sätt du valde att föryngra kalhygget på kan det finnas olika typer och stor konkurrens till de träd som ska utgöra din framtida skog. Boreal Partner utför även specialfällning och bortforsling av farliga träd i skog eller trädgård.

KraftPartner

Med Boreal Partner som er närmaste KraftPartner garanteras ett 100 % genomfört arbete inom tidsmarginal, inom budget och med högsta kvalité. Med ESA-utbildad personal och lång erfarenhet av arbete i kraftledning vet vi att varje uppdrag är unikt. Vi avsynar genomfört arbete innan vi lämnar platsen och signalerar uppdrag slutfört, allt med nära kommunikation med uppdragsgivaren för trygghet, professionalism och stolthet för utfört arbete.

BasPlan

Boreal Partner ger Dig en BasPlan som uppfyller kraven för PEFC. Vi ser till att Du får skogsdata av högsta kvalité och skötselförslag utifrån en gedigen erfarenhet och befintliga skötselmallar. Du får en produkt av hög kvalité i handen, med kartor, avdelningstabeller och beskrivande texter för allt Du behöver veta om din skog. BasPlan fungerar även som värderingsunderlag mot banken vid eventuell försäljning av fastigheten.